Home / Mobiliteit / Verhoogt mobiliteitsmanagement de verkeersveiligheid?

Verhoogt mobiliteitsmanagement de verkeersveiligheid?

snelwegDaar is op dit moment nog geen eenduidig antwoord op te geven, simpelweg omdat er nog te weinig onderzoek naar is gedaan. Wel staat vast dat bij het doorvoeren van mobiliteitsmaatregelen, verkeersveiligheid vaak niet wordt genoemd als een van de redenen om dit te doen. Terwijl dat wel degelijk een gegronde reden is waar veel winst mee valt te behalen.

Verkeersveiligheid nobel streven

Mobiliteitsmanagement is eenvoudig gezegd het streven om het aantal autoverplaatsingen (met name in de spits) te verminderen door niet te reizen (telewerken), op een ander tijdstip te reizen (spitsmijden) of voor een ander vervoersmiddel te kiezen.

Meestal met als doel om de milieubelasting en CO2-uitstoot terug te dringen en om ervoor te zorgen dat er minder uren verloren gaan aan reizen of onnodig filerijden. Dit bevordert uiteraard de productiviteit van een werknemer en dat is weer gunstig voor het bedrijf. Verkeersveiligheid wordt hierbij zelden of nooit als doel genoemd. Toch worden er in sommige gevallen wel al concrete maatregelen getroffen in het belang van de veiligheid van de werknemers en de verkeersveiligheid in het algemeen. Zo worden voor werknemers die in ploegendiensten werken steeds vaker shuttlebussen ingezet. Wel zo veilig na een vermoeiende nachtdienst.

Categorie Maatregelen
Werkgevers Stimulering van slim werken & slim reizen door de overheid, Het Nieuwe Werken, carpooling en vanpooling, aanpassen werkritmes of bezoektijden
Fiets Fietsparkeren, fietsroutenetwerk
Parkeren en overstappen Parkeerbeleid, P+R-terreinen en transferia
Openbaar vervoer Prijsdifferentiatie bus, tram en metro, meebetalen aan vervoer, gratis ov-pas tijdens speciale gebeurtenissen
Informatie en communicatie Reis- en parkeerinformatie, voorlichting en gedragsbeïnvloeding, commerciële mobiliteitsdiensten
Overig Gedeeld autogebruik, sociale veiligheid

Maatregelen mobiliteitsmanagement (KpVV, 2007)

Wetenschappelijk onderzoek

Nederland

Zoals gezegd staat het onderzoek naar de impact van mobiliteitsmanagement op de verkeersveiligheid in Nederland nog in de kinderschoenen. De schaarse informatie die momenteel beschikbaar is, laat zien dat mobiliteitsmanagement weinig tot geen effect op de verkeersveiligheid heeft. Tegelijkertijd blijkt wel uit onderzoek dat een toename in het aantal voertuigkilometers leidt tot meer slachtoffers en dat reizen met het openbaar vervoer veiliger is.

Canada

In Canada is er in de loop van de jaren al meer onderzoek gedaan naar het effect van mobiliteitsmanagement op de verkeersveiligheid. En wat blijkt? Slimmer reizen, dat wil zeggen buiten de spitsuren en met andere voertuigen, vermindert het aantal ongevallen. Daar staat in schril contrast tegenover dat de ernst van de ongevallen die wél plaatsvonden vaak groter was, vanwege de hogere snelheden buiten de spitstijden.

Tags: