Home / Taskforce Mobiliteitsmanagement

Taskforce Mobiliteitsmanagement

Met de gedachte dat werknemers en werkgevers samen meer kunnen bereiken om het aantal autokilometers te reduceren in de spits, is in 2007 taskforce mobiliteitsmanagement (TFMM) gestart. Dit moest bereikt worden door bedrijven die zich vrijwillig aansloten bij een commitment met regels op nationaal en regionaal niveau.

Ambitie
Twee jaar lang kreeg de organisatie de tijd van de regering om bedrijven te bewegen iets te doen aan mobiliteitsmanagement, nadat de plannen in 2008 onderleiding van Lodewijk de Waal werden gepresenteerd. Concreet was de ambitie om de automobiliteit in de spits met 5 procent te verlagen. In maart t/m augustus 2010 werd een beleidsevaluatie uitgevoerd om te bepalen in hoeverre de doelstellingen zij bereikt.

Resultaten
Allereerst is het aantal werkgevers dat zich heeft aangesloten bij het convenant sinds de start in 2008 meer dan verdubbeld. Dit komt niet alleen omdat het aantal regio’s is uitgebreid, maar ook de regio’s die al deelnamen zijn verder gegroeid. De motivatie voor deelname ligt vaak intern, zoals het verminderen van co2 uitstoot. Werkgevers zien het niet gebeuren dat de ingevoerde maatregelen nog terug gedraaid gaan worden. De deelnemende bedrijven besteden vooral aandacht aan positieve en verleidende maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement.  De populairste maatregelen zijn het OV  en fietsgebruik stimuleren en maatregelen op het gebied van vergaderen, zoals e-conferencing. Werknemers geven aan dat maatregelen omtrent Het Nieuwe Werken de meeste invloed hebben op hun gedrag.

9 tot 12 procent van de ondervraagde werknemers heeft mobiliteitsgedrag veranderd naar aanleiding van een maatregel op het gebied van mobiliteitsmanagement. In totaal heeft 30 procent zijn gedrag veranderd, maar dit kan om uiteenlopende redenen zijn, zoals een verhuizing.

De conclusie van het onderzoek is dat TFMM heeft bijgedragen aan verandering van het reisgedrag van medewerkers. De doelstelling van een daling van 5 procent van de autoverplaatsingen in de spits is niet gehaald. Het aantal verplaatsingen met de auto is afgenomen met 1,5%.

tfmm-controle-groep

Het verschil tussen maatregelen die werknemers aangesloten bij TFFM nemen ten opzichte van werknemers die niet zijn aangesloten.

Toekomst
Om de doelstellingen zoal in 2008 geformuleerd te bereiken, is meer tijd nodig. Waar bij TFMM in eerste instantie de nadruk lag op mobiliteitsmanagement, is dit om aan te sluiten bij de wensen van werkgevers uitgebreid naar Het Nieuwe Werken. De resultaten van de evaluatie in 2010 zijn aanleiding voor de doorstart in 2011 door middel van het platform Slim Werken Slim Reizen. Het doel hiervan is positief bij te dragen aan het bereikbaar houden van Nederland.